zwalczanie legionella - Logo blue fifty

 

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest Blue Fifty Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-429) przy ul. Ignacego Łukasiewicza 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000572471, REGON: 362334812, NIP: 6751522423 (dalej: administrator danych).

 

§ 2. LISTA SERWISÓW INTERNETOWYCH ADMINISTRATORA

 

§ 3. CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystanie z naszych serwisów internetowych może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Otrzymane dane przetwarzamy z zachowaniem ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Ze względu na różnorodność celów przetwarzania danych sam decydujesz o tym, czy chcesz nam je udostępnić. Kierując się tym, aby cele przetwarzania danych były dla Ciebie czytelne, przedstawiamy poniżej zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 1. działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy;
 2. zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie;
 3. obsługi reklamacji;
 4. umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności elektronicznych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w następujących celach:

 1. informowania w sposób bezpośredni o ofercie administratora;
 2. zarządzania relacjami i w celach marketingowych, w tym zarządzania reklamami profilowanymi;
 3. kontaktowych;
 4. realizacji usługi newslettera;
 5. wsparcia usług kredytowych;
 6. windykacji należności;
 7. prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 8. prowadzenia analiz statystycznych;
 9. kontaktu z pracownikami klienta w związku z realizacją umowy;
 10. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych;
 11. przetwarzanie danych w ramach profilu Blue Fifty Polska na portalu społecznościowym Facebook;
 12. przetwarzanie danych w ramach profilu Blue Fifty Polska na portalu społecznościowym LinkedIn.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej przez Ciebie zgody, w tym do:

 1. przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 2. zapisywania danych w plikach cookies.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:

 1. wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
 2. zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa;
 3. wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.

§ 4. ODBIORCY DANYCH

W niektórych sytuacjach będziemy przekazywali Twoje dane osobowe następującym podmiotom zewnętrznym:

 1. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmy świadczące usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, podmioty wspierające w świadczeniu usług drogą elektroniczną, podmioty wspierające w zakresie usług księgowych itp.;
 2. organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej;
 3. pozostałe podmioty takie jak: firmy kredytowe, ubezpieczeniowe, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy windykacyjne itp.

§ 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez administratora zgód lub innych oświadczeń. W związku z powyższym Twoje dane będziemy przechowywać przez następujące okresy:

 1. w związku z wykonaniem umowy oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi;
 2. dane przetwarzane na podstawie zgody – do momentu cofnięcia zgody;
 3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzanych danych;
 4. dane przetwarzane w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku;
 5. informacje wynikające z plików cookies własnych będą przechowywane tylko podczas bieżącej sesji przeglądarki i zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki.

 

 

§ 6. UPRAWNIENIA OSÓB W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci poniże prawa wynikające z RODO:

Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania Twoich danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie Twoich danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

Prawo dostępu do danych

Przysługuje Ci prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez administratora, jak również w zakresie określonych informacji, np. dotyczących celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych itp. Przysługuje Ci także prawo dostępu do swoich danych osobowych, w postaci uzyskania ich kopii.

Prawo do sprostowania danych

Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora niezwłocznego poprawienia Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku, gdy dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Twoja na dalsze przetwarzanie danych. „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Twoich danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy administrator potrzebuje nadal je wykorzystywać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przysługuje Ci prawo do powstrzymania administratora przed dalszym wykorzystywaniem Twoich danych osobowych w przypadku, gdy np. administrator jest w trakcie oceny żądania sprostowania Twoich danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, administrator nadal może je przechowywać, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Ci prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Twoich własnych celów u innych, odrębnych administratorów danych. Z niniejszego prawa możesz skorzystać wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany za Twoją zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Administrator może odmówić Ci realizacji powyższego prawa, jeżeli wykaże ważne i prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania mające nadrzędny charakter wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

§ 7. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje Cię do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem naszych serwisów internetowych jak również realizacji zamówionych przez Ciebie usług.

 

 

 

§ 8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, kiedy jest to konieczne z uwzględnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, w szczególności poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

 

 

§ 9. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym możesz skontaktować się w następujący sposób:

 • telefonicznie: 22/ 531 03 00;
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

§ 10. PROFILOWANIE DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Ten sposób przetwarzania Twoich danych osobowych nie będzie wywoływał wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie Twoich danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych w celu przedstawiania oferty najbardziej zbliżonej do Twoich preferencji. Monitorujemy w jaki sposób korzystasz z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępnić Ci materiały marketingowe dotyczące naszej oferty na innych stronach/w innych kanałach komunikacji. Jeżeli nie chcesz podlegać profilowaniu, powinieneś wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies.

 

 

§ 11. PLIKI COOKIES

Serwisy internetowe administratora wykorzystują pliki cookies. Cookies to małe fragmenty tekstu wysyłane przez nasze Serwisy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz podczas przeglądania danego Serwisu. W plikach cookies znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych Serwisów. Pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez systemy informatyczne podmiotów trzecich, np. Google Analytics.

Na naszych serwisach internetowych stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Administratorem podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google, Facebook.

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

§ 12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności będzie poddawana przez administratora regularnym przeglądom i w razie potrzeby uzupełniana lub uaktualniana. Uzupełnienia oraz zmiany mogą wynikać m.in. z nowych przepisów prawa lub nowych wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Zastrzegamy sobie także możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy Twoje dane, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych przez nas danych osobowych.

W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki Prywatności powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację w naszym Serwisie lub wysyłając Ci wiadomość e-mail.

Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 3.12.2020